ដំណឹងស្វែងរកបុគ្គលិក

យើងកំពុងជ្រើសរើសនៅបុគ្គលិកទំាងពីរភេទណា ដែលមាននូវជំនាញដូចខាងក្រោម ​​​​

We are looking for qualified candidates to fill for the position below :

Requirement

We are looking for though who has ability to take a good care of the children in our school . And Keep an eye on the children for healthcare services .Please Contact Us and don’t hesitate if you have any question in mind ,We are open-minded so we are always welcomed all of your ideas and your doubt. Thank you very much !

Comments are closed.
សាលាអាយដៀ ស៊ស ព័ត៌មាន
កម្មវិធីសិក្សាល្អៗ ព្រមទាំងគ្រូជាជនជាតិបរទេសមានសមត្ថភាព និង បទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការ បង្រៀន ធ្វើឲ្យសិស្សចេះស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរបានពូកែ និងស្ទាត់ជំនាញ។
មើលបន្ថែម
ស្លាក
ទំនាក់ទំនងយើង
សាលាអាយដៀ ស៊ស
  • លេខ 206 ក្រុម 11 ភូមិ 3 សង្កាត់ 4ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីក្រុង)
  • (+855) 081916932 / 095444847
  • admin@ideasource.edu.kh
បើក ៦ ថ្ងៃ សិក្សា
ថ្នាក់ត្រៀមគឺសម្រាប់អាយុ។
កាលវិភាគ