សូមស្វាគមន៍មកកាន់ អាយដៀ ស៊ស

(+855) 081 916 932

លេខ 206 ក្រុម 11 ភូមិ 3 សង្កាត់ 4
ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីក្រុង)

ព័ត៌មានរបស់សាលា:

info@ideasource.edu.kh

(+855) 081916932

(+855) 095444847

ម៉ោងធ្វើការ:

  • Mon-Wed 8:00 - 8:40
  • Thu-Fri 8:45 - 9:30
  • Sat 9:35 - 10:20
testimoni-circle
Simon Exton INFO
PRINCIPAL
testim-circle02
Lyn Weney INFO
CO-ORDINATOR
testim-circle
Gary Pinker INFO
ASSISTANT
testim-circle02
Jane Ruiter INFO
LITERACY COACH
testimoni-circle
Nicola Clarke INFO
SPORT
testim-circle02
Sophie Thier INFO
TEAM LEADER
testim-circle
Alen Parker INFO
TEACHER
testim-circle02
Pip Warwick INFO
TEACHER

ED School contact info

4101 Princeton Pike
Princeton, NJ 08540
(609) 924-2449

We are aware that several families already registered on this old site.

ED School contact info

4101 Princeton Pike
Princeton, NJ 08540
(609) 924-2449

We are aware that several families already registered on this old site.

ED School contact info

4101 Princeton Pike
Princeton, NJ 08540
(609) 924-2449

We are aware that several families already registered on this old site.

* All fields are obligatory